Đặt phòng

KHÁCH SẠN QUEEN 2

Địa chỉ:  Lô 11 Khu 96A đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh  Hòa

Điện thoại: 02583 524 081 |  0917 403 100

Email: khachsanqueen2@gmail.com